AUTOŠKOLA - KONDIČNÍ JÍZDY A PŘEZKOUŠENÍ - AUTODOPRAVA - CEST. AGENTURA

Akreditované školící středisko:

Školení řidičů od 1.4.2008 - základní změny

( Adresy školících středisek najdete na stránce kontakt.
Ceny školení řidičů najdete na stránce ceník - další služby. )

 1. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje VSTUPNÍ ŠKOLENÍ a následná PRAVIDELNÁ ŠKOLENÍ.
 2. Tohoto školení je povinen se účastnit řidič, který:
  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt , který trvá alespoň 185 dní v kalendářním roce, nebo
  • je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na uzemí České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. ! Takže již vozidlo od max. přípustné hmotnosti 3500 kg !
 3. Školení se nemusí účastnit řidiči:
  • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h
  • vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami ČR
  • vozidel Hasičského a záchranného sboru ČR a jednotek dobrovolných hasičů
  • vozidel zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv
  • vozidel civilní obrany a báňské záchranné služby
  • vozidel ve zkušebním provozu
  • vozidel autoškoly a školících středisek řidičů
  • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče
  • vozidel používaných pro vlastní potřeby
  • zemědělské a lesnické traktory
  • Pozor na tahače.

  • Školení se již nemusí podrobovat řidiči TAXI

Vstupní školení (řidič, který nemá dosud Profesní osvědčení)

Počty hodin školení:
- základní rozsah 140 hodin pro všechny skupiny
- rozšířený rozsah 280 hodin - mohou se podrobit řidiči sk. C,CE, D, DE

Pokud se podrobí řidič vstupnímu školení v rozsahu 140 hodin může řidit motorové vozidlo sk C a CE až od 21 let a sk.D a DE až od 23 let.


Pokud se podrobí vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin může řídit motorové vozidlo sk.C a CE již od 18 let a sk.D a DE od 21 let.


Provádí se formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Přezkoušení provádí zkušební komisař obecního úřadu. Řidič podá písemnou žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa podnikání, nebo sídla provozovatele školícího střediska , u něhož ukončil výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

Musí doložit:
- absolvování výuky a výcviku
- zaplacení správního poplatku
- splňuje podmínky / totožné s body, který řidič se musí podrobit školení

Termín, místo a čas zkoušky sdělí obecní úřad žadateli písemně . Zkouška se musí konat nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti, nejdříve však pátý pracovní den ode dne sdělení termínu zkoušek. Pokud řidič při zkoušce neuspěje, může zkoušku opakovat max. 3x.

Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní od konání zkoušky první. Neuspěje-li při druhé opakované zkoušce, musí se podrobit opakované výuce z předmětu, ve kterém neúprospěl. Neuspěje - li řidič ani při zkoušce třetí, je povinen zúčastnit se vstupního školení v plném rozsahu. Opakované zkoušky se musí složit nejpozději do 1 roku ode dne konání první zkoušky, jinak se musí podrobit vstupnímu školení v plném rozsahu.

Pravidelné školení (pokud již máte profesák - 1 x ročně v rozsahu 7 hodin)

Přechodná ustanovení.

 1. Řidiči co mají platné profesní osvědčení ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona /1.4.2008/ jsou povinni do 6 měsíců ode dne nabytí platnosti tohoto zákona, nejpozději však v den ukončení platnosti tohoto osvědčení podat obecnímu úřadu písemnou žádost o vydání nového profesního osvědčení.
 2. Platnost dosavadních profesních osvědčení končí uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Řidičům, kteří se úspěšně podrobili přezkoušení podle dosavadní úpravy v době před nabytím účinnosti tohoto zákona a ke dni nabytí jeho účinnosti jim obecní úřad nevydal osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad průkaz profesní způsobilosti podle zákona 247/2000Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Nutnost vyměnit PLATNÝ profesní průkaz do 31.8.2008!

Novinky - AKCE - SLEVY

Autoškola NEMO   Najdete nás také na Facebooku.

Vánoční trhy 2018

"Vánoční trhy 2018". Již tradičně jsme pro vás připravili adventní zájezdy na vánoční trhy. více zde: Služby
 
"Moje parta". Akce pro střední školy a odborná učiliště. Výrazné slevy podle počtu přihlášených osob. více zde: Služby
NOVÉ SLUŽBY:
Provádíme přípravu uchazečů o učitelské oprávnění.
Nabízíme také přezkoušení firemních řidičů a autodopravu na všechny druhy akcí.
více zde: Služby

Akreditované školící střediska

Jako jedna z mála autoškol v Opavě jsme 21.6.2008 otevřeli AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA pro skupiny C,C+E,D. Více.
Termíny školení OPAVA:
Termíny školení BRUNTÁL:
Vstupní školení k získání PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ.
Termíny školení OPAVA:

Podrobné informace o školení na telefonu 774 212 022

Odkazy

Testy je možno dělat na etesty2.
Tvar